Leksikon

Naslovnica Leksikon

kreditna kartica

Kreditna kartica (engl. credit card, njem. Kreditkarte), legitimacijski papir sui generis na osnovi kojeg je vlasnik kartice ovlašten od trgovca ili davaoca usluge tražiti robu ili uslugu, a ovaj je obvezan robu prodati ili uslugu obaviti.

Kreditna kartica je isprava koja dokazuje ovlast zakonskog imatelja kartice da od fizičkih i pravnih osoba koje su sklopile ugovore s emitentima kreditne kartice zahtijeva ispunjenje usluga ili prodaju robe. Kartica je neprenosiv legitimacijski papir kojim vlasnik dokazuje svoju platežnu (kreditnu) sposobnost, a trgovac ili davalac je samo ovlašten provjeriti valjanost legitimacije (kartice) i usporediti potpis korisnika kartice na kartici i računu.

Kreditna kartica nije vrijednosni papir jer u njoj nije inkorporirano samo pravo, nego ima značajne isprave identifikacije ovlaštenika, a temelj izdavanja kartice je pokriće na računu, odobreni kredit ili bonitet korisnika kartice. Vlasnik kartice je emitent (izdatnik), a korisniku se daje na uporabu. Izdatnik kartice ima koristi od članarina i upisnina, provizije prodajnih mjesta, obrtaja novčanih sredstava ili kamata na odobreni kredit.

Interes prodajnog mjesta je u pridobivanju kupaca dobre platežne moći u povećanom prometu. Korisnik kartice stječe sigurnost i kredit. Kreditnu karticu emitira neka banka, specijalizirana turistička ili neka trgovačka organizacija koja omogućuje vlasniku da predočenjem (prezentacijom) kreditne kartice može doći do robe od prodavatelja ili usluge od davaoca usluga koji se nalazi u sustavu, kome emitent vrši isplatu nakon podnesenih računa, a konačni obračun nakon toga obavlja emitent s vlasnikom kartice.

Svaka kreditna kartica također sadrži određeni minimum i obično se sastoji od naziva i simbola emitenta, imena i prezimena korisnika, njegova originalnog potpisa, oznake zemlje, gdje je izdana, do kojeg nadnevka kartica vrijedi, broja i serije izdanja, oznake da je neprenosiva i je li lokalna ili međunarodna. Budući da se korištenje kreditnih kartica internacionaliziralo, naročito u području turizma, njihova uporaba moguća je kod svih inozemnih prodavatelja i pružalaca usluga koji prihvaćaju sustav određene kartice.


Kreditna kartica (engl. credit card, njem. Kreditkarte), posebna kartica, instrument bezgotovinskog plaćanja i instrument kratkoročnog kreditiranja potrošača.

Omogućava korisniku, tj. potrošaču kupovinu proizvoda i dobivanje usluga na povjerenje, tj. samo uz predočenje kartice, dakle bez korištenja novca. Korisnik kartice ima pravo upotrebe, ali nije njezin vlasnik: to je institucija koja je karticu izdala. Ona kreditira korisnika, a od njega naplaćuje upisninu i godišnju članarinu. Prihvaćanje kreditne kartice kao platežnog sredstva omogućava prodajnom mjestu povećanje prometa i privlačenje kupaca bolje platežne moći.

Institucija izdavalac kartice od prodajnih mjesta koja prihvaćaju karticu naplaćuje proviziju. Kreditne kartice izdaju specijalizirane institucije i banke, a među najpoznatijim karticama u svijetu su: Diners Club, American Express, Carte Blanche, VISA… Dijele se na kreditne, npr. VISA, devizne, npr. Diners Card, i kartice s odgođenim plaćanjem.