Leksikon

Naslovnica Leksikon

knjigovodstvena vrijednost

Knjigovodstvena vrijednost (engl. book value), sadašnja, odnosno amortizirana vrijednost imovine.

Određena je povijesnim troškovima i knjigovodstvenom konvencijom procjene koja se bazira na kriteriju troškova stjecanja (nabavne vrijednosti) i troškova proizvodnje.

Vrijednost glavnih vrijednosnih papira koju imaju u knjigovodstvu poduzeća. Određuje je broj glavnih vrijednosnih papira i njihova nominalna vrijednost korigirana za eventualne premije i diskonte (vrijednost po kojoj su prodani publici prilikom emisije, odnosno prilikom ponovne prodaje trezorskih vrijednosnih papira), te za iznos njihove amortizacije. Kod dionica obuhvaća i iznos zadržanih zarada i iznos eventualnih rezervi.

Osnovna je prednost ovog koncepta vrijednosti objektivnost njegova utemeljenja. Zbog statičnosti i historijskog konzervatizma nije najpovoljnija za određivanje fer, odnosno intrinzične vrijednosti.


Knjigovodstvena vrijednost (engl. book value, njem. Buchwert), vrijednost koja se temelji na povijesnim cijenama i konzistentnoj primjeni računovodstvene konvencije.

1. U širem smislu vrijednost po kojoj su iskazana sredstva, izvori sredstava (odnosno njihovi dijelovi) ili poduzeće u sumarnim računovodstvenim izvještajima (ponajprije bilanci). Knjigovodstvenu vrijednost poduzeća čini razlika između knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine (sredstava) i knjigovodstvene vrijednosti ukupnih obveza poduzeća. Knjigovodstvena vrijednost različitih imovinskih oblika koje poduzeće posjeduje procjenjuje se na principu troškova njihova stjecanja, tj. proizvodnje. Stoga je prednost knjigovodstvene vrijednosti objektivnost utemeljenja vrijednosti. Nedostatak je knjigovodstvene vrijednosti što ne odražava tekuću ekonomsku vrijednost. Knjigovodstvena vrijednost je polazna točka, tj. prva aproksimacija vrijednosti imovine, obveza ili cijelog poduzeća.

2. U užem smislu razlika između nabavne vrijednosti sredstava i njihovih ispravaka vrijednosti utvrđenih obračunom amortizacije. Naziva se još sadašnja ili neamortizirana ili neotpisana vrijednost.