Leksikon

Naslovnica Leksikon

kapitalni dobitak

Kapitalni dobitak (engl. capital gain, njem. Kapitalgewinn), dobitak koji nastaje kao rezultat prodaje, odnosno razmjene kapitalne imovine.

Posebno, dobitak od prodaje vrijednosnih papira po cijeni većoj od cijene po kojoj su pribavljeni (kupljeni). Podložan je oporezivanju, pri čemu često ima blaži porezni tretman od prihoda od kapitala (kamata i dividendi).

U računovodstvenom tretmanu emisije dionica, kapitalni dobitak je bilančna pozicija koja označava razliku između prodajne i nominalne, odnosno u knjigovodstvu određene vrijednosti emitiranih dionica. Naziva se još i kapitalni višak (engl. capital surplus).


Kapitalni dobitak (engl. capital surplus, capital gain, njem. Kursgewinn, Kapitalgewinn), dobitak koji ostvaruje dioničko poduzeće kada emitirane dionice prodaje po tržišnoj vrijednosti većoj od nominalne.

Drugim riječima, kapitalni je dobitak razlika između tržišne vrijednosti prodanih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Kapitalni se dobitak knjiži na posebnom kontu. U bilanci se iskazuje u pasivi, i to u okviru uplaćenog kapitala vlasničke glavnice. Predmet je oporezivanja. Kapitalni dobitak često se blaže oporezuje od prihoda od kapitala (kamata i dividendi).