Leksikon

Naslovnica Leksikon

kapara

Kapara (engl. earnest money, deposit, njem. Anzahlung, Angeld), svota novca ili određena količina drugih zamjenjivih stvari koju jedna strana daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora kao znak da je ugovor zaključen i kao sigurnost da će se izvršiti obveza iz ugovora.

Prema tome, kapara je jedan od dokaza postojanja ugovora i jedno od sredstava osiguranja izvršenja ugovornih obveza. Po svojoj pravnoj prirodi kapara je sporedni realni ugovor koji služi u prvom redu kao znak da je ugovor zaključen (arrha confirmatoria). Ukoliko se ugovor ispuni, kapara će se, ako je istovrsna s ugovornom činidbom, uračunati u činidbu, a ako nije, vraća se. Kapara se također mora vratiti ako stranke sporazumno raskinu ugovor, ako do ispunjenja ugovora nije došlo zbog uzroka za koji ni jedna od strana ne odgovara (npr. zbog više sile).

Kapara se mora vratiti i onda kad su obje strane krive za neizvršenje ugovora. Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svojem izboru tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće, i tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti, ili se zadovoljiti primljenom kaparom. Ako je za izvršenje ugovora odgovorna strana koja je preuzela kaparu, druga strana može, po svojem izboru, tražiti izvršenje ugovora ako je to još moguće ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare, ili tražiti vraćanje dvostruke kapare.

U svakom slučaju, strana koja traži izvršenje ugovora ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zakašnjenja. Smanjenje prekomjerno velike kapare (moderatio arrhae) može se provesti samo kod vraćanja dvostruke kapare. Kapara nije naknada štete pa pripada nevinoj strani čak i kad nije pretrpjela štetu zbog neispunjenja ugovora. Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem dvostruke kapare. Kapara se, međutim, može ugovoriti i kao odustatnina. To će biti kad se uz kaparu ugovori pravo da se odustane od ugovora. Odustane li strana koja je dala kaparu, gubi je, a odustane li strana koja je kaparu primila, vraća je u dvostrukom iznosu.