Leksikon

Naslovnica Leksikon

cijena

Cijena (engl. price, njem. Preis), novčani izraz vrijednosti neke robe koji se formirao pod međusobnim utjecajem ponude i potražnje te robe na tržištu.

Osnovni činioci koji utječu na formiranje cijene vezani su uz ponudu, mjesto ponude, potrebe i kupovnu moć potrošača. Općenito se u marketingu smatra da su cijene sredstvo, instrument, a ne krajnji njegov cilj.

Cijene možemo promatrati s različitih stajališta. Tako razlikujemo cijenu koštanja (stvarni troškovi proizvodnje + radna snaga), cijenu proizvodnje (preneseni dio vrijednosti dijela optjecajnog kapitala + novostvorena vrijednost), cijenu ponude (iznos za koji je prodavalac voljan prodati robu), cijenu potražnje ili nabavnu cijenu (iznos koji je voljan platiti kupac).

S obzirom na način na koji se oblikuju cijene na tržištu možemo ih klasificirati na:

a) slobodne tržišne cijene;

b) monopolne cijene;

c) administrativne cijene i

d) mješovite (kombinirane) cijene.

Budući da je zbog različitih promjena cijene ponekad teško pratiti, te da se one mijenjaju, to ih dijelimo na stalne i tekuće. Marketinška koncepcija u poslovanju pa tako i u politici cijena osnovnu ulogu daje upravo tržišnim činiocima što označava da je cijena jedan od bitnih instrumenata kako plasmana tako i postizanja osnovnih marketinških ciljeva.


Cijena (engl. price, njem. Preis), 1. u trgovačkom pravu, vrijednost stvari izražena u novcu.

Prema kontinentalnim pravima ona se pretežno mora sastojati u novcu, a ne u drugim stvarima, jer bi se u tom slučaju radilo o zamjeni (suvremeni barter).

a) Cijena mora biti određena ili odrediva. Određena cijena ustanovljena je u fiksnoj svoti, npr. 100 novčanih jedinica 1 kg robe. Cijena je odrediva ako nije izražena u fiksnoj svoti, ali ugovor sadrži dovoljno sastojaka pomoću kojih se ona može odrediti, npr. stranke ugovore srednju tržišnu cijenu na dan isporuke u mjestu prodavatelja.

b) U suvremenom trgovačkom pravu postoje u pogledu cijene nova stremljenja, pa se > ugovor o prodaji smatra sklopljenim i kad cijena nije određena i odrediva – dovoljno je da se stranke sporazumiju o predmetu. U našem trgovačkom pravu kupac je u takvim slučajevima dužan platiti onu cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad ove nema, razumnu cijenu.

c) Propisana cijena je ona koju određuje mjerodavno tijelo. Kupac je u tom slučaju dužan platiti samo svotu propisane cijene iako je ugovorena i veća cijena. Propisi o cijenama prisilne su naravi i prodavatelj je morao znati da je viša cijena od propisane nedopustiva, pa je dužan razliku vratiti kupcu. Iako je cijena propisana, prodavatelj može robu prodavati po nižoj cijeni.

d) Strane se mogu sporazumjeti da cijenu odredi neka treća osoba. Cijena koju odredi treća osoba ima konstitutivno značenje. Ako treći neće ili ne može odrediti cijenu, smatra se da je ugovorena razumna cijena. 

e) Ako je ugovorom određivanje cijene ostavljeno samo jednom ugovaratelju, smatra se da takva odredba nije ni ugovorena, a kupac je dužan platiti razumnu cijenu;

2. u ugostiteljstvu, tržišna vrijednost usluga smještaja, prehrane, te točenja pića i napitaka. Sve cijene moraju biti navedene u cjenicima i istaknute na vidnim mjestima u objektu.

Razlikuje se nekoliko vrsta cijena: redovna cijena (rack rate) – cijena bez ikakvih popusta, u pravilu je to najviša cijena smještaja; cijena dnevnog korištenja robe (day rate); obiteljska cijena (family plan) – cijena dvokrevetne sobe u koju je uključen i smještaj djeteta do određen dobi, u sobi s roditeljima; sezonska cijena odnosi se na cijenu smještaja za određeno razdoblje u godini; cijena za svaku dodatnu osobu (each additional person – EAP) – dodatak na redovnu cijenu sobe, za korištenje dodatne postelje (pomoćne, dječje); prosječna dnevna cijena (average daily rate) – cijena koja pokazuje kolika je ukupna dnevna potrošnja realizirana u hotelu po sobi, te koliki je prihod moguće očekivati; zatvorene cijene (closed rates) – jedinstvena cijena za sve sobe smještajnog objekta, unaprijed se objavljuju, a odnose se na razdoblje trajanja velikih manifestacija kada je potražnja za hotelskim smještajem veća od ponude.