Pretraživanje
Dionička društva
TIHA VODA 23.12.2006.
Dugotrajni korisnik
Srednji krug prijatelja
-

Ja ne znam. Što?

Daj mi bože mira da se ne sekiram zbog stvari koje ne mogu promijeniti,daj mi snage da promjenim stvari koje mogu promijeniti, daj mi mudrosti da u...

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

još jedna firma ide u stečaj….
http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/uYLOhtrGiRd1CVF0cxr2jw==.pdf [zse.hr]

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

znalac3 13.2.2006.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

I tako će ostati samo d.d. sa svim zemljištem i nekretninama a radnicima naravno burza. To bi trebala biti dobra vijest za dioničare u principu.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

Da, predivna vijest za dionoičare…ispada da sve ove stečajeve mali dioničari smišljaju, namještaju i realiziraju.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

znalac3 13.2.2006.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

drOETKER


Da, predivna vijest za dionoičare…ispada da sve ove stečajeve mali dioničari smišljaju, namještaju i realiziraju.

A tko veli da če mali dioničari imati koristi od toga?
Robin ludd 2.5.2007.
-

14.1. Primljeno:15.03.2011. Z.1350/2011

Temeljem ovosudnog rješenja od 15.ožujka 2011.godine broj Ovr.613/2011 uknjižuje se pravo zaloga radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 105.176.881,93 kune sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od 69.251.994,67 kuna od 15.listopada 2010.godine pa do isplate, po stopi koja se utvrđuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena i troškova prijedloga za osiguranje od 200.000,00 kuna na nekretninama u A i nositelj tog prava:
RH MINISTARSTVO FINANCIJA,POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED VARAŽDIN

Temeljem iste isprave zabilježuje se ovršivost tražbine radi čijeg osiguranja je uknjižba dopuštena.

Robin ludd 2.5.2007.
-

Tko se iskrcao, iskrcao se, tkoje jamio, jamio je. Stvar preuzima stečajna maf….

__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: 1 St-124/11-6

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

O G L A S
o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom
(izložen na stečajnu oglasnu ploču suda 6. lipnja 2011.)

I. Rješenjem ovoga suda poslovni broj 1 St-124/11 od 6. lipnja 2011. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MUNDUS d.d., Varaždin, P. Miškine 59, MBS (070006622), OIB: 50696962742, s danom 6. lipnja 2011. u 14,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Stanko Makar iz Ludbrega, Petra Zrinskog 3, OIB: 49218337993.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Stanku Makaru iz Ludbrega, Petra Zrinskog 3, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06 i 116/10) i to u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn na žiro-račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, mod. 64 5045-3574-12411.
IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika, a razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. izreke ovog rješenja obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima u skladu s odredbama čl. 173. st. 4., 5. i 6. Stečajnog zakona.
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište određuje se za dan 2. rujna 2011. u 12,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba broj 231/II kat.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

U Varaždinu 6. lipnja 2011. godine.

SUDAC

Radovan Raduka, v.r.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja osoba koja je bila zastupnik po zakonu dužnika do otvaranja stečajnog postupka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana primitka prijepisa ovog rješenja, pismeno u tri primjerka, putem ovog suda, Visokom trgovačkom sudu RH. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.