You Invest Active

Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Imovina fonda će biti uložena:

  • najviše 50% u dionice i dioničke fondove
  • najmanje 60% u druge investicijske fondove
  • najviše 40% imovine može biti izloženo individualnim ulaganjima kao što su depoziti, instrumenti novčanog tržišta, obveznice, dionice i ostali financijski instrumenti